Zamek Książąt Pomorskich
Biuletyn Informacji Publicznej
 
   strona główna
   licznik odwiedzin :

Statut Zamku Książąt Pomorskich


STATUT ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, zwany dalej „Zamkiem", działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 406) oraz niniejszego statutu.

§2

1. Zamek jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Województwo Zachodniopomorskie.
2. Zamek jest domem kultury.
3. Zamek jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowość prawną.
4. Siedzibą Zamku jest miasto Szczecin, a obszarem jego działalności Rzeczpospolita Polska, ze szczególnym uwzględnieniem województwa zachodniopomorskiego.
5. Zamek może działać na innym terenie w ramach współpracy i wymiany kulturalnej z innymi ośrodkami kultury w kraju i zagranicą.
6. Bezpośredni nadzór nad działalnością oraz kontrolą organizacyjną i finansową Zamku sprawuje Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

II. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§3

Zamek prowadzi wielokierunkową działalność w zakresie wspierania twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i sztuki oraz badania, dokumentowania i propagowania dziejów i historycznej roli Zamku Książąt Pomorskich, miasta Szczecina i województwa zachodniopomorskiego.

§4

1. Do podstawowych zadań Zamku należy:
a) rozpoznawanie, pobudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w kulturze oraz działalności artystycznej i kulturalnej na terenie swojego działania,
b) uczestnictwo w sprawowaniu mecenatu państwowego nad twórczością artystyczną poprzez promocję wybitnych i wyróżniających się twórców i ich dzieł oraz nad realizacją wielostronnych przedsięwzięć, umożliwiających wymianę doświadczeń artystycznych,
c) upowszechnianie wartości artystycznych związanych z tradycją kulturową regionu Pomorza Zachodniego, Polski i innych krajów,
d) popularyzacja i promocja twórczości artystycznej (teatralnej, filmowej, muzycznej oraz sztuk plastycznych),
e) kreowanie i popularyzowanie działalności filmowej rodzimych twórców,
f) prezentowanie znaczących dokonań w dziedzinie współczesnej kultury i sztuki,
g) gromadzenie, zabezpieczanie i popularyzacja dziedzictwa kulturowego Zamku i regionu,
h) prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
i) wspieranie i organizowanie oraz promocja amatorskiej twórczości artystycznej, tworzenie warunków dla rozwoju działalności ruchu artystycznego oraz zainteresowania sztuką,
j) prowadzenie zagranicznej współpracy oraz wymiany turystycznej i kulturalnej z innymi krajami,
k) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi,
l) prowadzenie innej szeroko pojętej działalności kulturalnej,
m) administrowanie Zamkiem Książąt Pomorskich w zajmowanej przez niego części.
2. Zamek może na zasadach określonych w stosownych przepisach:
a) organizować spektakle, koncerty, wystawy, seanse filmowe oraz inne imprezy rozrywkowe i turystyczne,
b) dofinansowywać twórców na produkcje filmowe związane z województwem zachodniopomorskim zgodnie z odrębnie obowiązującym regulaminem,
c) promować twórców i popularyzatorów kultury,
d) prowadzić impresariat artystyczny,
e) prowadzić różne formy działalności oświatowej,
f) prowadzić działalność wydawniczą oraz świadczyć usługi poligraficzne, fonograficzne, fotograficzne, filmowe, plastyczne oraz inne z zakresu kultury,
g) prowadzić wypożyczalnie książek, filmów, dzieł sztuki, kostiumów, rekwizytów i sprzętu technicznego,
h) prowadzić sprzedaż książek, artykułów użytku kulturalnego,
i) prowadzić działalność związaną z obsługą ruchu turystycznego,
j) prowadzić działalność związaną z konserwacją dzieł sztuki,
k) realizować imprezy zlecone,
I) świadczyć usługi transportowe, w tym parkingowe,
m) wynajmować pomieszczenia oraz dziedzińce,
n) świadczyć usługi gastronomiczne,
o) prowadzić inną działalność gospodarczą.

III. ZARZĄDZANIE l ORGANIZACJA

§5

1. Organizację wewnętrzną Zamku, w tym zakres zadań komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy, określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora Zamku, po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz działających w Zamku organizacji związkowych.
2. Dyrektor Zamku może w regulaminie organizacyjnym wyodrębnić i znosić w ramach istniejących działów, dodatkowe komórki organizacyjne i stanowiska oraz zespoły zadaniowe do realizacji określonych zadań.

§6

1. Zamkiem kieruje Dyrektor, zwany dalej dyrektorem, którego powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego na czas określony na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Zamku, reprezentuje go na zewnątrz, czuwa nad mieniem Zamku i jest za nie odpowiedzialny.
3. Do składania za Zamek oświadczeń woli, także w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych, uprawniony jest jednoosobowo dyrektor Zamku.
4. Do zakresu działania dyrektora należy realizacja celów i zadań Zamku poprzez: a) dobór i właściwe wykorzystanie kadr,
b) gospodarowanie majątkiem i finansami,
c) przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,
d) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,
e) dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę wobec zatrudnionych w Zamku pracowników, w tym powoływanie i odwoływanie zastępców dyrektora.
5. Dyrektor kieruje Zamkiem przy pomocy dwóch zastępców dyrektora, których powołuje na czas określony.

IV. MAJĄTEK l FINANSE

§7

Zamek gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

§8

Zamek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w rozdziale 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§9

1. Działalność Zamku finansowana jest z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, przychodów z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacji pochodzących z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego, budżetu państwa, środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł. 2. Organizator przekazuje Zamkowi środki finansowe w formie dotacji:
a) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
b) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
c) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

§10

1. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy Zamku, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu organizatora.
2. Zamek sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami prawa w zakresie finansów publicznych.
3. Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjnie zbadanego przez biegłego rewidenta i przedłożonego do zatwierdzenia Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego, jak również za terminowe sporządzanie innych sprawozdań budżetowych.

V. PRZEPISY KOŃCOWE

§11

1. Statut nadaje Zamkowi Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.
2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.

§12

Połączenia, podziału lub likwidacji Zamku może dokonać Organizator na warunkach i w trybie przewidzianym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 13

Zamek używa pieczątki podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Olgierd Geblewicz

Ostatnia modyfikacja: 10 sierpnia 2012        użytkownik: Administrator
© 2003 - Top2Net Sp. z o.o.